Title (deu)

Das Event als Instrument zur Schaffung emotionaler Kundenbindung

Author

Katrin Feischl

Description (deu)

Masterarbeit, Fachhochschule St. Pölten, Studiengang Eventmanagement, 2017

Object languages

German

Date

2017

Rights

© All rights reserved

Classification

Event-Marketing ; Kundenbindung ; Beziehungsmarketing

Identifiers