Title (deu): Das Event als Instrument zur Schaffung emotionaler Kundenbindung

Author: Feischl, K. (Katrin)

Description (deu): Masterarbeit, Fachhochschule St. Pölten, Studiengang Eventmanagement, 2017

Object languages: German

Date: 2017

Rights: © All rights reserved

Classification: Event-Marketing ; Kundenbindung ; Beziehungsmarketing

Permanent Identifier